Uncategorized


예비시모 한마디로 헤어지려합니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

내용보면 시어머니보다 예비신랑이 더 문제인듯 ㄷㄷㄷ

결혼 안하길 잘했다 찝찝한 상태로

결혼했다가 더 돌이킬 수 없을뻔 ㄷㄷㄷ